Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Projekt: „Razem z pomocą”

 

Plakat

PZN Okręg Śląski ogłasza nabór do projektu „Razem z pomocą”
w ramach programu „Działamy razem „ , ogłoszonego przez
Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.
Termin Realizacji 01.04.2023 - 31.03.2024.
Projekt jest finansowany ze środków PFRON
w wysokości 1 379 680,00 zł, koszt całkowity 1 400 630,00 zł.

 

Regulamin naboru.

I. Zapisy ogólne

 1. Realizacja projektu trwa do marca 2024r
 2. Ilość godzin dla poszczególnych Uczestników (Beneficjentów Ostatecznych [BO]) przyznaje koordynator po konsultacji z Opiekunem Beneficjenta.
 3. Projekt zakłada:
  1) udzielanie wsparcia asystenckiego osobom niepełnosprawnym, spełniającym warunki zawarte w
  §3,
           2) udzielanie wsparcia coachingowego BO, zakwalifikowanym do tego wsparcia przez Opiekuna Beneficjenta,
           3) dwa wyjazdy reintegracyjno-treningowe (weekendowe)
 4. Wsparcie asystencji osobistej jest współfinansowane przez osobę niepełnosprawną (BO), na rzecz której wsparcie to jest wykonywane. Odpłatność wynosi 0,50 zł za godzinę wsparcia (słownie: 50 groszy).
 5. BO wnosi odpłatność przelewem na konto projektu lub gotówką w kasie PZN Okręg Śl.
 6. BO wnosi opłatę z góry w trzech transzach:
  1) do 15 sierpnia 2023 - za miesiące sierpień - listopad 2023,
           2) do 15 grudnia 2023 - za miesiące grudzień 2023 - luty 2024,
           3) do 28 lutego 2024 - za marzec 2024.
 7. Kwotę odpłatności ustala koordynator projektu na podstawie szacowanego przydziału godzin asystencji dla każdego BO.
 8. Kwoty niewykorzystane w I i II okresach podlegają rozliczeniu w następnym okresie rozliczeniowym, natomiast kwota wpłacona w lutym 2024 nie podlega zwrotowi BO w przypadku jej niewykorzystania w marcu. Kwota niewykorzystana w marcu stanowi przychód projektu i zostanie wykorzystana na realizację projektu lub zwrócona do PFRON.
 9. Godziny asystencji, za zgodą Asystenta mogą być realizowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, jednak nie więcej niż 12h w ciągu doby, zachowując min. 12h przerwy przed kolejnym świadczeniem tej usługi
 10. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa
 • w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • inne formy wsparcia finansowane ze środków PFRON lub usługi asystencji osobistej finansowane z innych źródeł.

Oznacza to m.in. że jeśli BO z pomocą Asystenta dotarł np. na zajęcia finansowane ze środków PFRON w dowolnej placówce - czas oczekiwania Asystenta na BO nie może zostać rozliczony w projekcie. Podobnie nie może zostać rozliczona pomoc Asystenta BO przebywającemu na turnusie rehabilitacyjnym.

 1. W pozostałych przypadkach czas oczekiwania Asystenta na BO przebywającego pod opieką innych osób ( np. wizyta w placówkach medycznych, odwiedziny u rodziny itp.) może zostać rozliczona pod warunkiem, że czas oczekiwania nie przekracza 90 minut. W przeciwnym razie należy wykazać realizację dwóch odrębnych usług powiększonych łącznie o max 90 minut.
 2. Każdy BO zobowiązany jest co najmniej raz na kwartał przyjść do biura projektu w PZN Okręg Śl. (ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów), celem przeprowadzenia rozmowy z Opiekunem Beneficjenta.
 3. Zakwaterowanie i wyżywienie na wyjazdach reintegracyjno-treningowych pokrywane jest ze środków projektu, koszt przejazdu - pokrywa BO.
 4. BO wraz z Asystentem obowiązkowo zgłosi się na pierwsze spotkanie w siedzibie PZN Okręg Śl w dniu 27 lipca (czwartek) o godz. 16:00

II. Zapisy dotyczące Asystentów:

 1. Stawka godzinowa wyniesie 40zł za godzinę łącznie z kosztami pracodawcy.
 2. Asystentem mogą zostać:
  1)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
         2)      osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
         3)   osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
 3. Asystentem nie może być członek rodziny uczestnika programu (BO) jego opiekun prawny, ani inna osoba faktycznie z nim zamieszkująca. Pojęcie „członka rodziny” zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. Każdy kandydat chcący podjąć pracę w charakterze Asystenta zobowiązany jest m.in. do:
  1) Zaznajomienia się z dokumentami programu, a w        szczególności z:
                a) Załącznikiem nr 1 - kartą realizacji usług, na           podstawie której będzie dokumentował swoją             prace,
                b) załącznikiem 2 - wykaz czynności             realizowanych przez asystenta,
                c) klauzulami informacyjnymi dot. przetwarzania        danych osobowych: RODO PZN oraz PFRON
         2) Przesłać do siedziby PZN OŚL, drogą pocztową        (ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów) lub mailową        (sekretariat@pznslask.org.pl) dokumenty        zgłoszeniowe:
                a) kwestionariusz osobowy
                b) oświadczenie do celów ZUS - niezbędny do nawiązania umowy zlecenia
                c) zgody na przetwarzanie danych osobowych -        własnoręcznie podpisanych klauzuli RODO-PZN i RODO-PFRON
                d) dokumentów potwierdzających kwalifikacje        lub kompetencje wskazane             powyżej(kwalifikacje we wskazanych powyżej        zawodach, zaświadczenia o pracy z osobami niepełnosprawnymi, umowa wolontariacka)
         3) Zgłosić się na spotkanie informacyjne w        Chorzowie zorganizowane w dniu 27 lipca 2023 (czwartek) o godz.16:00 w siedzibie Okręgu        Śląskiego PZN w Chorzowie przy ul. Katowickiej 77.

II. Zapisy dot. Uczestników - BO

 1. Z usług asystenta osobistego mogą korzystać beneficjenci ostateczni posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.
 2. Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie usługami asystencji osobistej, o włączeniu do projektu decydować będzie m.in. kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby zupełnie niewidome.
 3. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski kompletne i podpisane.
 4. Kandydat na Uczestnika programu AOON powinien do 25 lipca 2023 do godz. 14:00 przesłać drogą mailową (na adres: sekretariat@pznslask.org.pl) lub dostarczyć przesyłką poleconą bądź osobiście (na adres: PZN Okręg Śląski, ul Katowicka 77, 41-500 Chorzów) następujące dokumenty:
  1) dokładnie wypełniony i podpisany formularz        zgłoszeniowy,
         2) kopię aktualnego orzeczenia o    niepełnosprawności bądź o znacznym lub   umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź o   zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej. (W terminie    do końca lipca należy bezwzględnie przedłożyć w    biurze Okręgu PZN oryginał orzeczenia celem       potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem przez   pracownika PZN, chyba że przesłana kopia będzie     potwierdzona notarialnie),
         3) podpisane klauzule informacyjne RODO-PFRON   oraz RODO-PZN

Koordynator projektu:
tel. kom. 515 388 907 (Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 17:00),
e-mail: asystent.pfron@pznslask.org.pl

Załączniki:

Dokumenty dla Beneficjenta programu-osoba niepełnosprawna

Dokumenty dla Asystenta

 

Banery/Logo