Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Projekt "Ponad Barierami"

   Plakat - Środki publiczne - fPB   

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w p
rojekcie. „Ponad barierami”-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
z Województwa Śląskiego.współfinansowany
ze środków PFRON.

Organizator :
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Koło Chorzów
ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów.

Koordynator:
Kom. 533 300 726
e-mail: kasa@slask.org.pl

 

Termin rekrutacji :  do wyczerpania miejsc. Godziny przyjmowania zgłoszeń : od pon.- pt w godz. 8,00-14,00. 

Kandydat/kandydatka : osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzroku mieszkająca na terenie woj. śląskiego.

Uczestnik / uczestniczka : osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie , wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

Uczestnik rezerwowy :  przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobę znajdującą się na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie . Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Osoba z niepełnosprawnością z tytułu utraty wzroku - osoba, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z dwóch stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego) z tytułu utraty wzroku. 

Strona internetowa projektu : http://pznslask.org.pl/

  

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u 45 ONiS dorosłych i dzieci z terenu woj. śląskiego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Ponad barierami” - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego

2. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2021 r.-31.03.2024 r.

3. Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - współfinansowany ze środków PFRON.

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Projekt skierowany jest do uczniów SOSW i osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym  z powodu dysfunkcji wzroku,

2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:
Kryteria formalne:

- złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu,

- złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku,

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu: 

-  liczba osób objętych wsparciem - 45 ONiS

- kolejność zgłoszeń.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:

A.    Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1),

B.    Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu (załącznik nr 2)

i złożenia ich w formie papierowej  w Polskim Związku Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77  41-500 Chorzów

4. Formularz zgłoszeniowy zawiera:

A.    dane osobowe kandydata,

B.    potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami projektu,

C.    oświadczenie uczestnika RODO.

5. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

A.    wypełnione w języku polskim,

B.    wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie,

C.    złożone w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów.

6. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów Koło Chorzów

7. Organizator (Lider) zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW 

1.    Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.

2.    Informacja o możliwości udziału w projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej LINK http://pznslask.org.pl/

3.    Uczestnikiem projektu może zostać każda dorosła osoba spełniająca warunki która pomyślnie przeszła proces rekrutacji .

4.    Proces rekrutacji prowadzony jest przez PZN Okręg Śląski Koło Chorzów

5.    Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

6.Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

7.Wybrany Kandydat staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu ZAŁĄCZNIK 2

8.W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.

9.W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia: 

 

Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna

Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa – warsztaty informatyczno-technologiczne

Rehabilitacja podstawowa – arteterapia

Rehabilitacja podstawowa – ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające

Rehabilitacja podstawowa - masaż

Rehabilitacja podstawowa - nordic walking

Poradnictwo ulg i uprawnień

Poradnictwo w zakresie doboru i zakupu sprzętu i urządzeń czynności dnia codziennego

  

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do PZN Okręg Śląski Chorzów  pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty).

2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:

- rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócenia przebiegu zajęć) 

-  podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji

- naruszenie zasad wynikających z niniejszego regulaminu 

- w przypadku gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe , poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu włącznie z zwrotem środków gdyby PZN bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

Uczestnik / uczestniczka Projektu ma prawo do :

1.Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonego dla niego w Indywidualnym Planie Działania (IPD)

Uczestnik / uczestniczka zobowiązuje się do :

1. Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"

2. Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

3. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia , stosowanie się do zaleceń personelu projektu.

4. Każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności .

Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

5. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych .

6. Bieżące informowanie PZN (koordynatora projektu ) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie .

7. Natychmiastowego informowania PZN (koordynatora) o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej .

2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu . Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

1)    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (doc)

2)    OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI PROJEKTU (doc)

 w przypadku nie otrzymania środków na realizację zadania Okręg Śląski PZN zastrzega sobie prawo do unieważnienia rekrutacji.

 

Banery/Logo