Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Projekt "Razem z Pomocą - Edycja 2" - 2024

 

Logo PZN

Polski  Związek Niewidomych Okręg Śląski

Ogłasza nabór do projektu "Razem z pomocą - edycja 2" - 2024
Współfinansowanego ze środków PFRON realizowanego w ramach konkursu
Możemy więcej 1/2023
Projekt jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
wysokości 1 778 920,00 zł,
koszt całkowity 1 800 880,00 zł.

 

Regulamin naboru.

§ 1. Zapisy ogólne

1.Realizacja projektu trwa do marca 2025r, z tym że usługi asystencji mogą być świadczone wyłącznie do 15 marca 2025r

2.Ilość godzin dla poszczególnych Uczestników (Beneficjentów Ostatecznych [BO]) przyznaje koordynator po konsultacji z Opiekunem Beneficjenta.

3.Projekt zakłada:
         1) udzielanie wsparcia asystenckiego osobom niepełnosprawnym, spełniającym warunki zawarte w §3,
         2) udzielanie wsparcia coachingowego BO, zakwalifikowanym do tego wsparcia przez Opiekuna Beneficjenta,
         3) Jeden wyjazd reintegracyjno-treningowy, w dniach 17-19 styczeń 2025r.(Pt - Nd). Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu z ważnych przyczyn organizacyjnych.  
W wyjeździe bierze udział Beneficjent wraz z Asystentem.

4.Wsparcie asystencji osobistej jest współfinansowane przez osobę niepełnosprawną (BO), na rzecz której wsparcie to jest wykonywane. Odpłatność wynosi 0,60 zł za godzinę wsparcia (słownie: sześćdziesiąt groszy).

5.BO wnosi odpłatność przelewem na konto projektu lub gotówką w kasie PZN Okręg Śl.

Nr konta 74 105012431000009081829849

6.BO wnosi opłatę z góry w czterech transzach:
         1) do 15 maja  2024 - za miesiące kwiecień – lipiec  2024,
         2) do 15 sierpnia 2024 - za miesiące sierpień - listopad 2024,
         3) do 15 grudnia  2024 - za miesiące grudzień 2024 - luty 2025.
         4) do 28 lutego 2025 za marzec 2025

7.Kwotę odpłatności ustala koordynator projektu na podstawie szacowanego przydziału godzin asystencji dla każdego BO.

 1. Kwoty niewykorzystane w 1 – 3 okresach podlegają rozliczeniu w następnym okresie rozliczeniowym, natomiast kwota wpłacona w lutym 2025 nie podlega zwrotowi BO w przypadku jej niewykorzystania w marcu. Kwota niewykorzystana w marcu 2025 stanowi przychód projektu i zostanie wykorzystana na realizację projektu lub zwrócona do PFRON.

9.Godziny asystencji, za zgodą Asystenta mogą być realizowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, jednak nie więcej niż 12h w ciągu doby, zachowując min. 12h przerwy przed kolejnym świadczeniem tej usługi

10.W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

inne formy wsparcia finansowane ze środków PFRON lub usługi asystencji osobistej finansowane z innych źródeł.

Oznacza to m.in. że jeśli BO z pomocą Asystenta dotarł np. na zajęcia finansowane ze środków PFRON w dowolnej placówce - czas oczekiwania Asystenta na BO nie może zostać rozliczony w projekcie. Podobnie nie może zostać rozliczona pomoc Asystenta BO przebywającemu na turnusie rehabilitacyjnym.

11.W pozostałych przypadkach czas oczekiwania Asystenta na BO przebywającego pod opieką innych osób ( np. przebywanie w gabinecie lekarskim podczas wizyty w placówkach medycznych, odwiedziny u rodziny itp.) może zostać rozliczona pod warunkiem, że czas oczekiwania nie przekracza 90 minut. W przeciwnym razie należy wykazać realizację dwóch odrębnych usług powiększonych łącznie o max 90 minut.

12.Każdy BO zobowiązany jest co najmniej raz na kwartał przyjść do biura projektu w PZN Okręg Śl. (ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów), celem przeprowadzenia rozmowy z Opiekunem Beneficjenta. Pozostałe rozmowy z opiekunem Beneficjenta mogą odbywać się telefonicznie.

13.Zakwaterowanie i wyżywienie na wyjeździe reintegracyjno-treningowym pokrywane jest ze środków projektu, koszt przejazdu - pokrywa BO.

14.Godziny asystencji realizowane przez Asystenta na rzecz Beneficjenta w trakcie wyjazdu reintegracyjno-treningowego nie podlegają rozliczeniu jako godziny asystencji w projekcie.

15.BO wraz z Asystentem obowiązkowo zgłosi się na pierwsze spotkanie w siedzibie PZN Okręg ŚL w dniu 30  kwietnia  (wtorek) o godz. 16:00

16.Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku nie jest jednoznaczne z zaproszeniem na spotkanie, o którym mowa powyżej. O zaproszeniu na spotkanie będą informowani Beneficjenci telefonicznie w dniu 29 kwietnia, przez pracownika biura Okręgu PZN.

§ 2.  Zapisy dotyczące Asystentów:

1.Stawka godzinowa wyniesie 50zł  brutto-brutto za godzinę łącznie z kosztami pracodawcy. Stawka godzinowa brutto jest uzależniona od sytuacji prawnej Asystenta i zostanie określona po złożeniu przez Asystenta stosownych oświadczeń.

2.Asystentem mogą zostać:
         1)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
         2)      osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
         3)   osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

3.Asystentem nie może być członek rodziny uczestnika programu (BO) jego opiekun prawny, ani inna osoba faktycznie z nim zamieszkująca. Pojęcie „członka rodziny” zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 1. Ze względu na chęć zapewnienia uczestnikom programu najwyższej jakości udzielanych usług preferowane będzie przydzielenie 1 asystentowi  jednego beneficjenta
 2. Pracę w charakterze asystenta może otrzymać wyłącznie osoba potrafiąca obsługiwać komputer, posiadająca adres e-mail i dostęp do internetu, która nie ukończyła 70 roku życia.

6.Każdy kandydat chcący podjąć pracę w charakterze

Asystenta zobowiązany jest m.in. do:
         1).Zaznajomienia się z dokumentami programu, a w         szczególności z:
         a) Załącznikiem nr 1 - kartą realizacji usług, na podstawie której będzie dokumentował swoją prace,
         b) załącznikiem 2 - Karta czynności realizowanych przez asystenta,
         c) klauzulami informacyjnymi dot. przetwarzania danych osobowych: RODO
         2) Przesłać do siedziby PZN OŚL, drogą pocztową    (ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów) lub mailową (sekretariat@pznslask.org.pl) dokumenty zgłoszeniowe:
a) kwestionariusz osobowy Asystenta
b) oświadczenie do celów ZUS - 2024 - niezbędny do nawiązania umowy-zlecenia

 1. c) oświadczenia276
  d) zgody na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisanych klauzuli RODO-
 2. e) dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub kompetencje wskazane powyżej(kwalifikacje we wskazanych powyżej zawodach, zaświadczenia o pracy z osobami niepełnosprawnymi, umowa wolontariacka)
  3) Zgłosić się na spotkanie informacyjne w     Chorzowie zorganizowane w dniu 30 kwietnia 2024 (wtorek) o godz.16:00 w siedzibie Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie przy ul. Katowickiej 77. Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu zostanie kandydatowi na Asystenta przekazane przez Beneficjenta (osobę niepełnosprawną) w dniu 29 kwietnia po uprzednim otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu.

 Zasady współpracy Asystentów z PZN Okręg Śląski.

1) Nie przewiduje się refundacji kosztów przejazdów Asystentów i BO ani środkami komunikacji publicznej, ani własnym samochodem, a także biletów wstępu do kina, teatru itp.

2) Asystent zobowiązany jest do przesłania drogą mailową, na adres koordynatora projektu, asystent.pfron@pznslask.org.pl,  skanów (nie zdjęć)lub dokumentu tekstowego Word, poprawnie wypełnionej Karty realizacji usług, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia miesiąca, za który ta karta została sporządzona, z tym że za miesiąc marzec 2025 – do 20 marca 2025r

3) Koordynator projektu, możliwie najszybciej, dokonuje oceny poprawności Karty Realizacji Usług, a ewentualne uwagi odsyła mailowo do Asystenta, celem naniesienia ewentualnych poprawek.

4) Z chwilą wejścia elektronicznego systemu sprawozdawczości w PZN - Asystent zobowiązany jest do wypełniania tej karty on-line i dopiero po zaakceptowaniu jej przez koordynatora, drukuje ją i przedstawia Beneficjentowi do podpisu.

5) Nie ma możliwości przedstawiania wspomnianych Kart do oceny koordynatorowi poprzez złożenie w biurze Okręgu, gdyż wprowadza to bałagan - zaburza kolejność oceniania Kart przez koordynatora i powoduje konieczność wielokrotnego sprawdzania tej samej karty.

6) Po zaakceptowaniu poprawności Karty przez Koordynatora, PZN wystawia rachunek dla Asystenta, który jest wysyłany Asystentowi drogą mailową, lub czeka na jego podpisanie w biurze.

7) Dopiero złożenie w biurze Okręgu PZN oryginałów poprawnie sporządzonych i podpisanych dokumentów (Karty Realizacji Usług i Rachunku) umożliwi wypłatę środków.

8) Złożenie oryginałów dokumentów w terminie późniejszym niż w 13-tym dniu następnego miesiąca, spowoduje realizację wypłaty w drugim terminie – w ostatnim dniu miesiąca.

9) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu do biura Okręgu PZN oryginału prawidłowo wypełnionej dokumentacji. Do czasu przedłożenia prawidłowo sporządzonych dokumentów wynagrodzenie Asystenta nie staje się wymagalne, z zastrzeżeniem punktu 10).

10) Wypłata będzie możliwa i zostanie zrealizowana dopiero po otrzymaniu przez PZN OŚL środków na ten cel, przekazanych z PFRON.

11) W przypadku, gdy asystent nie przedstawi prawidłowo wypełnionej karty czasu pracy w wyznaczonym terminie, ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką PZN może ponieść z tego tytułu w szczególności polegającej na utracie środków celowych przekazywanych ze środków publicznych. W takim przypadku PZN ma prawo dokonać potrącenia należnego asystentowi wynagrodzenia z wartością szkody poniesionej wskutek zwłoki asystenta.

12) Z Asystentami, którzy nie będą w stanie spełniać powyższych wymagań (częste opóźnienia w przesyłaniu Karty realizacji usług, przekazywania podpisanych oryginałów Karty i Rachunku,, powtarzające się błędy w Karcie, lub inne notoryczne utrudnienia w rozliczaniu usługi) będą rozwiązywane umowy.

§ 3. Zapisy dot. Uczestników - BO

Z usług asystenta osobistego mogą korzystać beneficjenci ostateczni posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

2.Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie usługami asystencji osobistej, o włączeniu do projektu decydować będzie m.in. kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby zupełnie niewidome..

3.Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski kompletne i podpisane.

4.Kandydat na Uczestnika programu AOON powinien do 26 kwietnia 2024 do godz. 14:00 przesłać drogą mailową (na adres: sekretariat@pznslask.org.pl) lub dostarczyć przesyłką poleconą bądź osobiście (na adres: PZN Okręg Śląski, ul Katowicka 77, 41-500 Chorzów) następujące dokumenty:


         1) dokładnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia Uczestnika,
         2) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź o znacznym lub          umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej.  (W terminie do końca kwietnia należy bezwzględnie przedłożyć w biurze Okręgu PZN oryginał orzeczenia celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem przez pracownika PZN, chyba że przesłana kopia będzie          potwierdzona notarialnie),
         3) podpisana klauzula informacyjna RODO

5.Koordynator projektu dostępny jest pod
tel. kom. 515 388 907 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 17:00), e-mail: asystent.pfron@pznslask.org.pl, a także w biurze Okręgu PZN w środy w godz. 15:00 - 17:00

6.W czasie trwania rekrutacji koordynator nie jest dostępny dla osób składających dokumenty. Pracownicy PZN nie udzielają informacji o kompletności złożonych zgłoszeń; mogą jedynie potwierdzić fakt ich otrzymania. Dlatego uprzejmie prosimy o dołożenie wszelkich starań, by nadesłane zgłoszenie było kompletne i opatrzone niezbędnymi, własnoręcznymi podpisami

         Dokumenty do złożenia:

               Dokumenty dla Beneficjenta

 1. Formularz zgłoszenia Uczestnika (dokładnie wypełniony i podpisany)(doc).
 2. Kopia orzeczenia Klauzula informacyjna
 3. RODO (podpisana) (docx)

              Dokumenty dla Asystenta

 1. Kwestionariusz osobowy Asystenta (pdf)
 2. Oświadczenie do celów ZUS-2024 (pdf)
 3. Oświadczenie 276 (pdf)
 4. Klauzula informacyjna RODO  (pdf)
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 6. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do ppk (pdf)
 7. Informacja dotycząca ppk (pdf)
 8. Oświadczenie dla osób z prowadzących własną działalność (pdf)

           Dokumenty do realizacji programu Razem z pomocą – edycja 2

 1. Karta realizacji usług (pdf)
 2. Karta realizacji usług (docx)
 3. Karta zakresu czynności

 

Banery/Logo