Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Organizacja Pożytku Publicznego

Projekt "Sukces to Samodzielność"

 

   Plakat - Środki publiczne - STS   

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
„Sukces to samodzielność „ - Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych wzrokowo z terenu 
Województwa Śląskiego”- współfinansowany
ze środków PFRON.

Organizator : Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
ul. Katowicka 77   41-500 Chorzów .
tel.  32 / 771 09 22, 32 241 37 37, wew. 21

Koordynator Chorzów: e-mail: kasa@pznslask.org.pl
Kom. 533 300 726

Koordynator Częstochowa: g.derbis@pznslask.org.pl

Termin rekrutacji : do wyczerpania miejsc.

Godziny przyjmowania zgłoszeń : od pon. do  pt. godz. 8:00-14:00.

Kandydat/kandydatka : osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzroku mieszkająca na terenie woj. śląskiego.

Uczestnik / uczestniczka : osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie , wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

Uczestnik rezerwowy : przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobę znajdującą się na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie . Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Osoba z niepełnosprawnością z tytułu utraty wzroku - osoba, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z dwóch stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego) z tytułu utraty wzroku.

Strona internetowa projektu : http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u 100 ONiS dorosłych z terenu woj. śląskiego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Województwa Śląskiego”.

2.Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2022 r.-31.03.2025 r.

3.Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - współfinansowany ze środków PFRON.

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

* posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym z powodu dysfunkcji wzroku,

2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:
Kryteria formalne:

* złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu,

* złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku,

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

liczba osób objętych wsparciem - 100 ONiS

Kolejność zgłoszeń.

3.Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:

A. Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1),

B. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu (załącznik nr 2)

i złożenia ich w formie papierowej w Polskim Związku Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

4. Formularz zgłoszeniowy zawiera:

A. dane osobowe kandydata,

B. potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami projektu,

C. oświadczenie uczestnika RODO.

5. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

A. wypełnione w języku polskim,

B. wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie,

C. złożone w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów.

6. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów.

7. Organizator (Lider) zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.

2. Informacja o możliwości udziału w projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej LINK http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

3. Uczestnikiem projektu może zostać każda dorosła osoba spełniająca warunki która pomyślnie przeszła proces rekrutacji .

4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez PZN Okręg Śląski

5. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

6.Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

7.Wybrany Kandydat staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu ZAŁĄCZNIK 2

8.W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.

9.W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia

Formy wsparcia w Chorzowie:

Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna

Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa - arteterapia

Rehabilitacja podstawowa - trening pamięci

Rehabilitacja podstawowa - terapia ręki

Rehabilitacja podstawowa - masaż

Rehabilitacja podstawowa - nordic walking

Rehabilitacja podstawowa – brajl

Rehabilitacja podstawowa – praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektronicznych

Rehabilitacja podstawowa - terapia psychologiczna

Poradnictwo prawne

Poradnictwo społeczne

Poradnictwo - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień

Poradnictwo - informatyczno- technologiczne

 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do PZN Okręg Śląski Chorzów pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty).

2.Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu

* rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócenia przebiegu zajęć

* podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji

* naruszenie zasad wynikających z niniejszego regulaminu

* w przypadku gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe , poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu włącznie z zwrotem środków gdyby PZN bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

Uczestnik / uczestniczka Projektu ma prawo do :

1.Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonego dla niego w Indywidualnym Planie Działania (IPD)

Uczestnik / uczestniczka zobowiązuje się do :

1.Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Sukces to samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"

2.Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

3.Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia , stosowanie się do zaleceń personelu projektu.

4.Każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności .

Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

5.Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych .

6.Bieżące informowanie PZN (koordynatora projektu ) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie .

7.Natychmiastowego informowania PZN (koordynatora) o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej .

2.Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu . Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

Załącznik nr. 1 - Formularz zgłoszeniowy (docx)

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie uczestnika (docx)