Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Projekt "Asystent Osoby Niepełnosprawnej"

   Plakat - Środki publiczne - AON

edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin Realizacji 01.02.2022 - 31.12.2022.

Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 488 322,80 zł, koszt całkowity 489 240,00 zł.

 

Odnośnie Asystentów:

W pierwszej kolejności będziemy powierzać tą pracę osobom mogącym wziąć pod swą opiekę więcej osób, o ile znajdą się Uczestnicy chętni skorzystać z usług danego Asystenta.

Stawka godzinowa wyniesie min. 33zł/h brutto zależnie od danych przedstawionych w  Oświadczeniach do celów ZUS oraz od stanu prawnego - projektowane zmiany oskładkowania umów-zleceń).

Według Programu  określonego przez Ministerstwo,Asystentem mogą zostać osoby:

1)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji nanastępujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

2)      osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub

3)      osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Uwaga:

Na potrzeby realizacji programu, za rodzinę uznaje się także inne osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną (m.in. konkubent, konkubina)

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wymagane jest także:

1)      zaświadczenie o niekaralności oraz

2)      pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3)      pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Uwaga:

Obowiązek przedstawienia dokumentów określonych w pkt 1 i 2 spoczywa na kandydacie na Asystenta, zaś dokumentu z pkt 3 - na Beneficjencie (osobie niepełnosprawnej).

Każdy kandydat  chcący podjąć pracę w charakterze Asystenta zobowiązany jest m.in. do

1.Zaznajomienia się z  dokumentami programu, a w szczególności z:

a) treścią Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

b) Załącznikiem nr 4 - kartą realizacji usług, na podstawie której będzie dokumentował swoją pracę

c) załącznikiem 5 - karta ewidencji przebiegu pojazdu (w przypadku wykorzystywania w pracy własnego pojazdu)

Uwaga:

W programie realizowanym przez PZN OŚl, środki na ten cel zostały mocno ograniczone.

d) załącznikami 7 - klauzulą informacyjną RODO

e) załącznikiem 6 - zakres czynności realizowanych przez Asystenta.

2. Przesłać do siedziby PZN OŚl, drogą pocztową (ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów) lub mailową (pznslaski.asystent@gmail.com) dokumentów zgłoszeniowych:

a) kwestionariusza osobowego

b) oświadczenia do celów ZUS - niezbędnego do nawiązania umowy-zlecenia

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik 7-RODO-PZN i załącznik - 7-RODO-Minister

d) dokumentów potwierdzających kwalifikacje, lub kompetencje wskazane powyżej(kwalifikacje we wskazanych powyżej zawodach, zaświadczenia o pracy z osobami niepełnosprawnymi, oświadczenie osoby niepełnosprawnej)

3. Zgłosić się na spotkanie informacyjne w Chorzowie zorganizowane w pierwszym tygodniu marca (termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej PZN (można także zadzwonić i zapytać)

Odnośnie Uczestników

Beneficjentem - Uczestnikiem - programu może zostać:

1. osoba ze znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I, lub II grupa inwalidzka) z tym, że w pierwszej kolejności usługi Asystenta będą przyznawane osobom zupełnie nic nie widzącym, w dalszej kolejności z poczuciem światła,w dalszej  - z resztkowym widzeniem obiektów

2. osoba niepełnoletnia do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z zaznaczonymi pkt 7 i 8 w treści orzeczenia (wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1)     840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)     720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)     480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4)     360 godzin rocznie dla:

a)     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b)     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga:

Do powyższego limitu wliczają się nie tylko godziny asystencji otrzymane w ramach programu realizowanego przez PZN OŚl, ale także godziny otrzymane w ramach programów realizowanych przez inne podmioty (np. ośrodki pomocy społecznej, inne fundacje i stowarzyszenia, CAS, CIS itp.) o ile są one realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kandydat na Uczestnika programu AOON powinien

1. przesłać do 28 lutego wypełniony formularz zgłoszeniowy

2. dostarczyć do biura Okręgu PZN aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej - celem potwierdzenia za zgodność na wykonanej w biurze kopii tego orzeczenia (lub kopię potwierdzoną za zgodność przez notariusza)

3. Dostarczyć do biura Okręgu PZN podpisaną klauzulę informacyjną RODO -Minister oraz RODO-PZN

Koordynator projektu 

Kom. 515 388 907 (Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00)

e-mail: pznslaski.asystent@gmail.com

Załączniki:

 

Banery/Logo