Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Projekt "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" 2023

   logo PZN   

PZN Okręg Śląski ogłasza nabór do projektu
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami Edycja 2023
w ramach programu pod tą samą nazwą , ogłoszonego przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Termin Realizacji 01.02.2023 - 31.12.2023.
Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 654144,60 zł, koszt całkowity 655144,60 zł.

 

Uwaga zmiana terminu spotkania : kliknij tutaj.

Odnośnie Asystentów:

Stawka godzinowa wyniesie 40zł łącznie z kosztami pracodawcy. (Stawka jest taka sama jak w edycji 2022, lecz ze względu na zmiany w regulacjach prawnych dot. wyliczania wynagrodzeń, kwota "netto" może się różnić od ubiegłorocznej)

Według Programu  określonego przez Ministerstwo, Asystentem mogą zostać:

1)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w  następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

2)      osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, w tym roku muszą także spełniać jeden z powyższych warunków 1) lub 2).  

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wymagane jest także:

1)      zaświadczenie o niekaralności oraz

2)      pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (wyciąg z rejestru);

3)      pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Uwaga:

Obowiązek przedstawienia dokumentów określonych w pkt 1 i 2 spoczywa na kandydacie na Asystenta, zaś dokumentu z pkt 3 - na uczestniku programu (osobie niepełnosprawnej lub jej opiekunie).

Asystentem nie może być członek rodziny uczestnika programu, ani inna osoba faktycznie z nim zamieszkująca.

Każdy kandydat  chcący podjąć pracę w charakterze Asystenta zobowiązany jest m.in. do

1.Zaznajomienia się z  dokumentami programu, a w szczególności z:

a) treścią Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami - edycja 2023 - opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

b) Załącznikiem nr 4 - kartą realizacji usług, na podstawie której będzie dokumentował swoją pracę

c) załącznikiem nr 7 - wykaz czynności realizowanych przez asystenta

d) klauzulami  informacyjnymi dot. przetwarzania danych osobowych: RODO PZN oraz RODO Ministerstwo

2. Przesłać do siedziby PZN OŚl, drogą pocztową (ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów) lub mailową (sekretariat@pznslask.org.pl) dokumentów zgłoszeniowych:

a) kwestionariusz osobowy

b) oświadczenie do celów ZUS - niezbędny do nawiązania umowy -zlecenia

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych - własnoręcznie podpisanych klauzuli RODO PZN i RODO Ministerstwo

d) dokumentów potwierdzających kwalifikacje, lub kompetencje wskazane powyżej(kwalifikacje we wskazanych powyżej zawodach, zaświadczenia o pracy z osobami niepełnosprawnymi)

3. Zgłosić się na spotkanie informacyjne w Chorzowie zorganizowane w dniu 16 lutego o godz.15:30  w siedzibie  Okręgu Śląskiego PZN  w Chorzowie przy ul. Katowickiej 77.

 

Odnośnie Uczestników

Beneficjentem - Uczestnikiem - programu może zostać:

1. osoba ze znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I, lub II grupa inwalidzka)

2. osoba niepełnoletnia do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności z zaznaczonymi pkt 7 i 8 w treści orzeczenia (wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie usługami asystencji osobistej, o włączeniu do projektu decydować będzie m.in. kolejność zgłoszeń, z tym że w związku z koniecznością wypełnienia zadeklarowanych we wniosku do Ministerstwa zapisów dot. ilości osób z poszczególnymi "stopniami" niepełnosprawności - w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia - zupełnie niewidome ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski kompletne i podpisane.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1)     840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)     720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)     480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4)     360 godzin rocznie dla:

a)     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b)     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga:

Do powyższego limitu wliczają się nie tylko godziny asystencji otrzymane w ramach programu realizowanego przez PZN  OŚl, ale także godziny otrzymane w ramach programów realizowanych przez inne podmioty (np. ośrodki pomocy społecznej, inne fundacje i stowarzyszenia, CAS, CIS itp.) o ile są one realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kandydat na Uczestnika programu AOON powinien do 10 lutego do godz. 14:00 przesłać drogą mailową (na adres: sekretariat@pznslask.org.pl) lub dostarczyć przesyłką poleconą bądź osobiście (na adres: PZN Okręg Śląski, ul Katowicka 77, 41-500 Chorzów) następujące dokumenty:

1. dokładnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej.  (W terminie do końca lutego należy bezwzględnie przedłożyć w biurze Okręgu PZN oryginał orzeczenia celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem przez pracownika PZN, chyba że przesłana kopia będzie potwierdzona notarialnie).

3. podpisane klauzule informacyjne RODO Ministerstwo oraz RODO PZN

Koordynator projektu 

Kom. 515 388 907 (Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 17:00)

e-mail: asystent.ministerstwo@pznslask.org.pl

Załączniki:

załącznik 3 - formularz zgłoszeniowy uczestnika (doc)
załącznik 4 - karta realizacji usług (docx)
załącznik 7 - karta czynności asystenta (docx)
klauzula informacyjna RODO Ministerstwo (docx)
klauzula informacyjna RODO PZN (docx)
Program AOON - edycja 2023 (doc)
kwestionariusz osobowy - dla Asystenta (doc)
ZUS Oświadczenie do umowy - dla asystenta (doc)

Banery/Logo